Algemene voorwaarden

 

Boekpakketten


Verzendkosten


Betalingstermijn

 • Voor alle leveringen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper automatisch, zonder dat ingebrekestelling nodig is, aan Boekpakket een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand. Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten komen volledig voor rekening van de koper.
 • Het eigendom van de boeken gaat pas over op koper, doordat en zodra de koper aan Boekpakket de volledige verkoopprijs met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan. 

Levertermijn

 • Bestelde boeken worden zo spoedig mogelijk na bestelling toegestuurd. Voor boeken die op voorraad zijn, is dit in principe binnen een week. De levertermijn voor boeken die niet op voorraad zijn kan bij Boekpakket worden nagevraagd.
 • Particulieren kunnen vooraf betalen met iDeal of ontvangen eerst een factuur. Belgische klanten krijgen altijd eerst een factuur. Na verwerking van de betaling worden de bestelde boeken zo spoedig mogelijk toegezonden.
 • Door ons overeengekomen levertijden zijn steeds benaderingen. Indien ten gevolge van overmacht nakoming van de leveringsplicht redelijkerwijs niet mogelijk is, is Boekpakket gerechtigd de levering op te schorten. Opschorting van de levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

Garanties

 • Koper dient de geleverde boeken direct na ontvangst en voor gebruik te controleren. Eventuele manco's of beschadigingen dienen zo spoedig mogelijk, binnen 14 dagen na factuurdatum, bij Boekpakket te worden gemeld. Ontbrekende boeken worden zo spoedig mogelijk nagezonden, voor beschadigde boeken wordt na retourontvangst van het beschadigde boek een nieuw exemplaar toegestuurd.
 • Retourgezonden boeken die niet vooraf bij Boekpakket zijn gemeld, worden niet geaccepteerd.

Retourneren

 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van Boekpakket worden geen retourzendingen van bestelde boeken geaccepteerd.
 • De kosten van een retourzending zijn volledig voor de koper. 

Overig

 • Voor zover in het voorgaande niet anders is bepaald, zijn op onze leveringen de leveringsvoorwaarden voor koop en verkoop van boeken en leermiddelen, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 1 januari 1992 onder nummer 148/1978, van toepassing.
 • Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen, welke tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen. 

Contact:


Telefoon

(0416) 392869

Bereikbaar tussen 9:00 en 17:00


E-mailadres:

info@boekpakket.nl


Adres

Thomas Edisonweg 27

5151 DH Drunen


IBAN:
NL36 INGB 0009 6441 79

BIC: INGBNL2A

KvK: 24257671

btw: NL 0075 69 415 B01